Cynllun
Telynor Cymru 2016
Project

Dathliad o Gerddoriaeth Delyn y Sipsiwn Cymreig
A Celebration of Welsh Gypsy Harping

Gweithdai

Dyma fanylion y gweithdai


Mae pob gweithdy TC2016 wedi'i ddosbarthu o dan un o dri phennawd/disgrifiad. Dyw’r rhain ddim i fod i gyfeirio mewn unrhyw ffordd at allu’r telynorion fydd yn cymryd rhan, ond at lefel eu profiad yn y brosiect:

Arweiniol
• bod disgybl erioed wedi bod mewn gweithdy TC2016 o’r blaen, ac yn cychwyn o’r dechrau, neu:
• bod disgybl wedi dechrau ar y gwaith, ond yn dal angen gweithio ar y patrymau/alawon sylfaenol

Canolradd
• bod disgybl wedi mynychu’r gweithdai o’r blaen, ac yn ddigon hyderus i symud ymlaen i repertoire newydd, a’u bod yn barod i fentro chwarae gyda’r ddwy law ynghyd (alaw a chyfeiliant)

Profiadol
• bod disgybl wedi llwyddo i ddysgu’r repertoire yn dda, yn ddigon hyderus i chwarae gyda’r ddwy law, yn gallu chwarae’r alawon HEB gopi, ac eisiau canolbwyntio ar eu chwarae a’u hymarfer mewn ensembleWorkshops

Here are details of the workshops

Each TC2016 workshop is classified under one of three headings/descriptions. They do not refer in any way to the participants’ own abilities, rather to their level of experience in the project.

Introductory
• that a student has not previously been to a TC2016 workshop, and is starting from scratch, or:
• that a student has started on the work, but still needs to work on the basic patterns and tunes

Intermediate
• that a student has already attended workshops, and is confident enough to move forward to new repertoire, and that they are prepared to attempt playing with both hands together (melody and accompaniment)

Experienced
• that a student has succeeded in learning the repertoire well enough, and is confident playing with both hands, can play the tunes without the copy, and is ready to concentrate on just playing them, and practising them in ensemble


Calendar y Gweithdai (manylion isod) - Workshops Calendar (details below):24/03/2017 : Gweithdy Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg / Llantwit Major, Vale of Glamorgan
02/04/2017 : Gweithdy Sir Fflint (i'w gadarnhau) - Flintshire Workshop (tbc)Gweithdy Llanilltud Fawr - Llantwit Major Workshop
24 Maw. / Mar. 2017 10:00-13:00

Gweithdy TC2016 mewn cydweithrediad â grŵp HarpingOn!

- yn Neuadd yr Eglwys GatholigTiwtor: Robin Huw Bowen**********************

TC2016 workshop in conjunction with HarpingOn!

- in the Catholic church hall,Tutor: Robin Huw Bowen
Ble? / Where?: Neuadd yr Eglwys Gatholig - Catholic Church Hall, Our Lady & St Illtyds, Ham Lane East, Llanilltud Fawr - Llantwit Major CF61 1TQ
Cyswllt / Contact: Robin Huw Bowen : ymhol@telynor.cymru : Sue Banks : sue.eynon@talk21.com

Website design and hosting: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration